Ons onderwijs

 

Groepen

De kinderen bij ons op school zijn over de volgende groepen verdeeld:

Groep 1/2 a

Groep 1/2 b

Groep 3/4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Zoals u kunt zien hebben we ervoor gekozen om de kinderen uit groep 1 en 2 bij elkaar in de klas te plaatsen. Op deze jonge leeftijd leren ze veel van en met elkaar en zien we dat dit een uitstekende combinatie is. Eén middag in de week zit groep 1 bij elkaar en groep 2 bij elkaar. Zo kan er gericht gewerkt worden aan bepaalde doelen van het leerjaar en er wordt gewerkt aan groepsvorming. 

Vanaf groep 5 hebben we enkele groepen waarin gemiddeld rond de 20 leerlingen zitten.

Ook hebben we een onderwijsassistent op school die de leerkachten ondersteunt bij allerhande zaken.

 

Basisvakken

 

Rekenen

We maken in groep 1 t/m 8 gebruik van de methode Wereld in Getallen 5. 

De wereld in getallen biedt een schooljaarvullend programma van 36 lesweken: 9 blokken van 4 weken. Elk blok telt 3 basisweken en 1 week voor remediëren, herhalen, verrijken, de toets en het rekenwiskundige vraagstuk Eureka. In elke week staat 1 domein centraal. In iedere les staat 1 doel centraal, dat in 2 opeenvolgende lessen wordt geïntroduceerd en geoefend. In een week komen dus 2 doelen uit hetzelfde rekendomein aan bod. In elke les van De wereld in getallen is er een lesonderdeel waarin de kinderen zelfstandig werken.

 

In groep 1 en 2 wordt er meer spelenderwijs gewerkt aan voorbereidend rekenen. Dit gebeurt dagelijks door kringactiviteiten en rekenspelletjes.

 

Taal/Spelling

Taal is de basis voor al het andere leren. Het stimuleren van een goede taalontwikkeling is dan ook het centrale doel van de kleuterperiode. Door voorlezen, rijmspelletjes, liedjes en kringgesprekken bouwen de kinderen een steeds grotere woordenschat en taalinzicht op. Ook de lettertafel wordt gebruikt. Een lettertafel (of lettermuur) kan heel goed gebruikt worden in groep 2 bij de letter van de week. Iedere week staat er een bepaalde letter centraal (de h van herfst, de d van dieren) en kinderen nemen voorwerpen mee bij die letter.

In groep 3 t/m 8 maken we voor taal en spelling gebruik van de methodes Taal op Maat en Spelling op Maat. We vinden het belangrijk dat kinderen een brede kijk op taal ontwikkelen. Deze methode geeft aandacht aan veel verschillende onderwerpen, zoals: grammatica, literatuur, schrijven, taalbeschouwing en woordenschat. Door de verscheidenheid aan opdrachten blijven de kinderen betrokken en enthousiast.

 

(Begrijpend) Lezen

In groep 1 en 2 wordt er begonnen met het voorbereidend lezen. Dit zijn activiteiten waarbij de kinderen letters leren en klanken kunnen onderscheiden. In groep 3 leren de kinderen lezen met behulp van de methode Veilig Leren Lezen. Prachtig om te zien hoe trots de kinderen zijn als ze een boekje kunnen lezen. 

In de groepen 4 t/m 8 gebruiken we voor het technisch en begrijpend lezen de methode Atlantis. Kinderen leren teksten vlot, vloeiend en met begrip te lezen. Omdat leesplezier de basis is voor leessucces, staat de leesbeleving in elke les centraal.

Elke week zijn er enthousiaste ouders die zorgen voor het uitlenen van de boeken die in de school bibliotheek staan. De bibliotheek is geheel vernieuwd. Veel verouderde boeken zijn verwijderd en honderden nieuwe boeken zijn aangeschaft, zodat er een ruime keus is voor de leerlingen om met plezier te kunnen lezen.

 

Techniek

Kinderen groeien op in een wereld vol techniek. Ze leven en spelen erin. Kinderen zijn van jongs af aan al geïnteresseerd in het hoe en waarom van de dingen om hen heen. Toch wordt er tegenwoordig steeds minder vaak gekozen voor een technisch beroep. We vinden het onze taak om ervoor te zorgen dat kinderen deze interesse houden en hun techniekkennis verder kunnen verdiepen en verbreden.

De technieklessen zijn gedeeltelijk verweven met onze methode voor Natuur en Techniek (Blink Wereld), maar worden ook apart gegeven met de leskisten die we op school hebben of lenen. De lessen zijn vooral erg praktisch, zodat de kinderen ervaren en ontdekken hoe de techniek werkt. De onderwerpen van de lessen zijn onder meer: transport, communicatie, productie en constructie.