Zorg en begeleiding

Niet alle kinderen leren even snel en op dezelfde manier. Het is daarom belangrijk dat de leerkracht goed naar de kinderen in de klas kijkt en weet wat ze nodig hebben om tot leren te komen. Dit noemen we de onderwijsbehoefte van de kinderen. 

Er zijn kinderen die extra uitleg nodig hebben, extra oefenmateriaal of kinderen die juist veel duidelijkheid en structuur nodig hebben. We streven ernaar om deze begeleiding zoveel mogelijk in de klas te geven. Ook voor kinderen die juist snel leren en hierdoor minder uitleg nodig hebben wordt gekeken wat ze nodig hebben. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje begaafdheid.

Toch komt het voor dat er leerlingen zijn die nog meer zorg nodig hebben. Voor hen is de mogelijkheid remedial teaching te volgen bij de remedial teachers van de school. Zij krijgen dan één op één of in een klein groepje buiten de klas extra uitleg en oefening. 

Mocht dit toch niet voldoende hulp zijn en heeft een kind meer nodig, dan wordt er een beroep gedaan op het samenwerkingsverband Passenderwijs. Welke extra ondersteuning zij kunnen bieden vindt u op hun website: www.passenderwijs.nl .

Wij gebruiken het CITO leerlingvolgsysteem als onafhankelijk toetsinstrument om een helder beeld te krijgen van waar de leerlingen zitten in hun ontwikkeling. De resultaten houden we bij in ons administratiesysteem Parnassys, waar ouders kunnen inloggen om dit te bekijken. 

Daarnaast gebruiken wij het Kanjervolg- en adviessysteem om de sociaal-emotionele ontwikkeling te meten. Dit doen we op het gebied van gedrag en werkhouding. Aan de hand van deze gegevens wordt gekeken of het kind ‘op niveau zit’. Het kan zijn dat er een leerling laag of juist heel erg hoog scoort.

 

Passend onderwijs

Binnen het onderwijs werken reguliere basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs nauw samen met als doel passende ondersteuning te bieden zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Passend Onderwijs is een andere manier van denken waarbij mogelijkheden voorop staan in plaats van beperkingen. Niet de vraag: ‘wat heeft dit kind?’, maar: ‘wat heeft dit kind nodig?’ staat centraal.

Met Passend Onderwijs is ook de ‘zorgplicht’ voor schoolbesturen ingevoerd. Elke school heeft de plicht te onderzoeken of zij kinderen met intensieve onderwijsbehoeften een passend onderwijsaanbod kunnen bieden. De school kan hierbij ondersteuning aanvragen bij de coördinator van Passenderwijs. De manier van werken en het ondersteuningsaanbod van Passenderwijs is beschreven op de website www.passenderwijs.nl.

Vanuit de wet op het Passend onderwijs moet iedere school een schoolondersteuningsprofiel en een procedure schorsen en verwijderen hebben. In het schoolondersteuningsprofiel wordt het zorgaanbod van de school omschreven.