Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) wil de belangen van personeelsleden, ouders en leerlingen zo goed mogelijk behartigen. De MR heeft instemmings- en adviesrecht in allerlei zaken die te maken hebben met het beleid van de school.  

Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: de huisvesting van de school, de groepsindeling, de schoolbegroting, onderwijsvernieuwing, vakantierooster en de algemene gang van zaken in en om de school. Nieuwe onderwijsmethodes worden ook door de ouders binnen de MR kritisch bekeken. Vier keer per jaar komt de MR bij elkaar om te vergaderen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn belangstellende ouders van harte welkom.

De MR heeft het recht om initiatieven te nemen. De MR werkt nauw samen met bestuur en directie.

Als u vragen of opmerkingen hebt voor de MR, kunt u één van ons benaderen of het contactformulier hieronder invullen. 

Wilt u eens een vergadering bijwonen, dan bent u van harte welkom! De datums van dit schooljaar staan in de schoolagenda.

 

Samenstelling van de MR

 

Ouders:

Christiaan van der Linden (secretaris)

Sammy Treur

 

Leerkrachten:

Wilma van Dam (voorzitter)

Heleen Nap

 

 

Contact opnemen