Procedure aanmelden nieuwe leerling

Uw kind is van harte welkom op de Julianaschool. 

Kennismaking met nieuwe leerlingen en hun ouders vindt in eerste instantie meestal plaats middels een rondleiding op school.

De nieuwe leerlingen en hun ouders worden ontvangen door de directeur. U en uw kind worden dan door de school rondgeleid om een indruk van de school te krijgen. 

Voor dit kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school kunt u een mail sturen of telefonisch contact opnemen met de directeur.

Belangrijk: 

  • Meld uw kind minimaal tien weken voordat het 4 jaar wordt aan, maar liefst eerder. Als u uw kind te laat aanmeldt, kan het mogelijk niet geplaatst worden.
  • Aanmelden kan wanneer uw kind 3 jaar is.
  • Wanneer u uw kind bij meerdere scholen aanmeldt, is het belangrijk dit te vermelden. De eerste school waar uw kind schriftelijk wordt aangemeld is namelijk verantwoordelijk voor de zorgplicht in het kader van passend onderwijs. 

 

Een passende school

Ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, kunt u uw kind aanmelden bij onze school. Geeft u dat wel even aan, want we gebruiken vooral uw eigen informatie om te beoordelen welke ondersteuning nodig is. Soms vragen we om aanvullende gegevens, zoals van betrokken instanties of de school van herkomst. 

Wij laten binnen zes weken na aanmelding weten of wij uw kind kunnen plaatsen. Dit hangt af van de ondersteuningsbehoefte van uw kind en van de expertise en het ondersteuningsprofiel van onze school. Wettelijk gezien mogen we de termijn van zes weken één keer met maximaal vier weken verlengen.

Als onze school niet voldoende kan inspelen op de ondersteuning die uw kind nodig heeft, zoeken we in onderleg met u naar een school die dat wel kan. Als er na tien weken geen passende school is gevonden, heeft uw kind recht op een tijdelijke inschrijving op de Julianaschool. Dit is vastgesteld in de protocollen van Passenderwijs. Het toelatingsprotocol kunt u lezen in de schoolgids op onze website. 

 

Kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking

De Julianaschool biedt onder bepaalde voorwaarden ook mogelijkheden voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De voorwaarden die bij de toelating gesteld worden zijn:

  • Uw kind is zindelijk, of u biedt oplossingen waardoor de leerkracht niet wordt belast;
  • Uw kind is pedagogisch aanspreekbaar;
  • Uw kind is bij plaatsing ouder dan 4 jaar. Een leeftijdsverschil van ongeveer 12-16 maanden met kinderen in de aanvangsgroep is aanvaardbaar. 

Afhankelijk van de hoeveelheid zorg die extra nodig is, wordt bepaald of plaatsing van meer dan één kind met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in een groep mogelijk is. Ook de inhoud van het lesplan en de mogelijkheden van extra hulpmiddelen spelen een rol. Ieder half jaar komen ouders, directie, leerkracht, IB'er, RT'er en eventueel ambulante begeleider samen om de voortgang te evalueren. In het belang van uw kind en van de school wordt gekeken of de Julianaschool dan nog steeds de juiste plek is. Ook wordt beoordeeld of de taakbelasting van de leerkracht door de extra begeleiding niet te groot wordt. 

Soms wordt na de evaluatie een bindend besluit genomen over de mogelijkheden /voortgang van de betreffende leerling . Dit kan betekenen dat alsnog naar een beter passende school wordt gezocht voor uw kind. 

 

Verandering van basisschool

Indien uw kind eerder op een andere school heeft gezeten, ontvangen wij nadat uw kind bij ons op school is ingeschreven van de vorige school een leerlingdossier. In het leerlingdossier is onder andere opgenomen:

  • het onderwijskundig rapport;
  • gegevens uit het leerlingvolgsysteem;
  • kopie van het schoolrapport;
  • een eventueel handelingsplan.

Met deze gegevens kunnen wij er voor zorgen dat het onderwijs op onze school aansluit bij het onderwijs dat uw kind op de vorige school heeft gekregen.